آهنگهای ویژه

 • دانلودآهنگشادشاهسونی+اهنگهالایهمدانی

  دانلود آهنگ شاد شاهسونی + اهنگ هالای همدانی

 • آهنگ بهشت من از سهیل رحمانی

 • آهنگ فرمانروا از ایوان بند

 • آهنگ کنارت از مستر کیارش

 • آهنگ قایم موشک از امیرعباس گلاب

 • آهنگ آنابل از اوتلاو

 • آهنگ خورشید و ماه از حامیم

 • آهنگ زمین از کسرا

 • آهنگ دو صفر دو صفر 00:00 از کمیا

 • آهنگ مال تو نیست از مشکات

 • ریمیکس تایم لپس 13 از دی جی طاها

 • آهنگ کردی دیاری خدا از نوید زردی

 • ریمیکس پاسپورت 121 از دی جی سپی

 • ریمیکس ویکند 11 از دی جی فره (نوستالژی)

 • آهنگ نرمال از شایان اشراقی و امیروسین

آهنگ ما نسل بازی خورده ایم پرواز همای

0

پرواز همای ما نسل بازی خورده ایم

آهنگ پرواز همای بنام ما نسل بازی خورده ایم

آهنگ ما نسل بازی خورده ایم پرواز همای

 

دانلود آهنگ ما نسل بازی خورده ایم پرواز همای

 

اﻧﮕﺎر ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎک را اﺟﺪاد ﻣﺎ
ﺗﺎ ﺑﻮده زاری ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﻢ در ﻳﺎد ﻣﺎ
ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﺎزی ﺧﻮرده اﻳﻢ آﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﺎﻣﺎن زدﻧﺪ

ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺎزﻳﻮ ﻧﻴﺮﻧﮓ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺎ
ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻗﺪرت ﻧﺴﻞ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻗﺪرت ﻧﺴﻞ ﻣﺎﺳﺖ

ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزی ﻣﺎت ﺑﻮد از ﻛﻴﺶ ﻣﺎدرزاد ﻣﺎ
ﻳﺎ ﻏﺮق ﺳﻴﻠﺎﺑﻴﻢ و ﺟﻨﮓ ﻳﺎ زﻳﺮ آوارﻳﻢ و ﺳﻨﮓ

ﻳﺎ ﻏﺮق ﺳﻴﻠﺎﺑﻴﻢ و ﺟﻨﮓ ﻳﺎ زﻳﺮ آوارﻳﻢ و ﺳﻨﮓ
اﻧﮕﺎر ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎک را اﺟﺪاد ﻣﺎ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪردم رﻓﻴﻖ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻧﺰن
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﺟﺰ ﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﺮ داد ﻣﺎ

روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ روزی ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ
ﻏﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎد ﻣﺎ

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها